+977-1-5451345 | 01-5424718

Dr. Govinda

Dr. Govinda Paudyal

Cataract & Vitreo-Retina Surgeon

View Profile

Dr. Sanyam

Dr. Sanyam Bajimaya

Cataract & Vitreo-Retina Surgeon

View Profile

mde

Dr. Sangeeta Shrestha

Pediatric Ophthalmologist

View Profile

Dr Barsha

Dr. Barsha Suwal

Ophthalmologist,  Vitreo-Retina Surgeon

View Profile

DR. DIWA

Dr. Diwa Hamal Lamichhane

Consultant Oculoplasty

View Profile